Ogólne Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Lubelskie Wycieczki


Organizatorem imprez turystycznych jest Biuro Podróży Continental Travel Wojciech Padyasek z siedzibą w Lublinie, (NIP: 918-201-00-54), właściciel marki Lubelskie Wycieczki, zwany dalej Organizatorem, posiada wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 152 prowadzony przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną organizatora turystyki (TU EUROPA SA) w stosunku do uczestników na warunkach i w zakresie określonym Ustawą z dn.29.08.1997 o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami nr GT 79/2018. Organizator prowadzi działalność pod adresem: Al. Spółdzielczości Pracy 34/40, 20-147 Lublin.

„Warunki Uczestnictwa” określające prawa i obowiązki Klientów i Organizatora zwane dalej Warunkami, obowiązują od momentu zapoznania się z nimi i po potwierdzeniu tego podpisem przez Klienta na umowie o udział w imprezie turystycznej stają się integralną częścią umowy zawartej z Organizatorem.

I. ZAWARCIE UMOWY

1.1. Przed zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Warunkami, programem imprezy i ważnymi informacjami dodatkowymi dotyczącymi określonej oferty turystycznej. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie w Biurze Organizatora lub poprzez sieć upoważnionych Agentów w oparciu o ustalone odrębną umową pełnomocnictwo, wypełnionej i podpisanej przez Klienta umowie na oficjalnym druku Organizatora zwanej dalej Umową oraz dokonanie wpłaty zaliczki.

1.2. Klientami imprezy są osoby wymienione w Umowie. Osoba zawierająca Umowę oświadcza, że jest upoważniona do zawarcia umowy i składania w imieniu osób zgłaszanych oświadczeń i posiada pełną zdolność do takich czynności prawnych. Poprzez podpisanie Umowy Uczestnik kwituje odbiór aktualnej oferty jego wyjazdu, Program imprezy, Warunki uczestnictwa. Za osobę niepełnoletnią Umowę podpisują rodzice lub jej prawny opiekun. Osoba dokonująca rezerwacji bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie pełnej wpłaty kwoty imprezy za wszystkie wymienione w formularzu Umowy osoby oraz poinformowanie ich o Warunkach Uczestnictwa i wszystkich szczegółach dotyczących imprezy. Umowę dotyczącą zamówienia zbiorowego podpisuje osoba upoważniona przez zgłaszanych uczestników imprezy i jest odpowiedzialna za poinformowanie ich o wszystkich szczegółach dotyczących oferty.

1.3.Przed zawarciem Umowy Organizator zobowiązuje się do przedstawienia Klientom materiałów informacyjnych o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach.

1.4. Nie dokonanie w ustalonym w Umowie terminie wpłat należności za imprezę lub niedostarczenie do biura wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną skreślenia Klienta z listy zasadniczej.

W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, wymiany paszportu itp. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

1.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikającą z działań i decyzji uprawnionych organów i służb.

1.6. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie Umowy.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI:

2.1. Warunkiem wpisania na listę uczestników imprezy jest:
a) podpisanie umowy,
b) uiszczenie pierwszej raty w wysokości 30% ceny imprezy.

2.2. Pozostałą należność do pełnej ceny imprezy należy uiścić w określonym na Umowie terminie, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej kwoty.

2.3. Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora lub wskazany rachunek bankowy .

2.4. Brak należnej Organizatorowi wpłaty w określonym Umową terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Uczestnikiem imprezy.

III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY:

3.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników, które stanowi 75 % miejsc przewidzianych w danej imprezie, następuje to w formie pisemnej, jednak nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Organizator ma obowiązek przedstawienia Uczestnikowi, który ma możliwość według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

3.2. Klientowi przysługuje zwrot pełnej dokonanej wpłaty jeśli jego rezygnacja z imprezy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora takich jak: odwołanie imprezy czy istotna zmiana warunków umowy (zmiana miejsca pobytu, standardu zakwaterowania, terminu imprezy, środka transportu).

3.3. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy z zastrzeżeniem, iż może ono nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Wzrost ceny może nastąpić wyłącznie w wypadku: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Wpływ powyższych okoliczności musi być przez Organizatora udokumentowany.

3.4. W wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3, Klient po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem pełnej dokonanej wpłaty.

3.5. W przypadku jakichkolwiek zmian w Umowie ze strony Klienta, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50 PLN/os., niezależnie od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy. Za nie uiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmian w umowie, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

3.6. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych , zmienić istotne warunki umowy, bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient niezwłocznie zawiadamia czy: przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo, odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. Klient ma prawo według swojego wyboru: uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

4.1. Klient zobowiązany jest posiadać paszport ważny co najmniej sześć pełnych miesięcy od daty planowanego końca imprezy lub inny dokument wymagany prawem do przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego.

4.2. Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy sobie paszport lub dowód osobisty.

4.3. W czasie trwania imprezy klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek przedstawicieli Organizatora w sprawach dotyczących realizacji programu.

4.4. Klient odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone podczas pobytu i podróży oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu lub/i miejsca dokonania szkody. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi opiekunowie.

V. UBEZPIECZENIE:

5.1. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem Travel World w wariancie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 15.000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW, trwały uszczerbek na zdrowiu- suma ubezpieczenia: 3.000 EUR; śmierć – suma ubezpieczenia 1800 EUR), bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 300 EUR. Uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW, trwały uszczerbek na zdrowiu- suma ubezpieczenia: 5000 PLN; śmierć – suma ubezpieczenia 3000 PLN).

5.2. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w określonej imprezie turystycznej, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy turystycznej zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej wobec Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

5.3. Organizator zaleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z imprezy z przyczyn losowych a także wcześniejszego z niej powrotu. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. Ubezpieczenie można wykupić u Organizatora tylko i wyłącznie w dniu zawierania umowy. Koszt ubezpieczenia wynosi 2,5% – 3% wartości imprezy.

5.4. Obowiązkiem klienta jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu chorób przewlekłych, które nie jest zawarte w cenie imprezy (dotyczy osób leczących się na choroby przewlekłe, dokładne informacje w Biurze Podróży).

5.5. Klient ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się w biurze podróży sprzedającym ofertę Organizatora z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY:

6.1. Rezygnacja udziału Klienta w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w momencie niewykonania przez Klienta czynności określonych umową.

6.2. W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator ma prawo dokonać potrąceń od każdego zgłoszonego uczestnika w wysokości rzeczywistych poniesionych kosztów.

6.3. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta lub jego pełnomocnika Organizatorowi lub jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.

6.4. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, nie więcej jednak niż 90% wartości imprezy turystycznej.

VII. REKLAMACJE:

7.1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Wszelkie zastrzeżenia w przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą, uczestnik powinien zgłosić w miejscu ich zaistnienia pilotowi, rezydentowi lub kontrahentowi Organizatora w celu umożliwienia ich usunięcia lub naprawienia wady. Jeśli reklamacja nie odniesie skutku, Klient powinien przesłać ją Organizatorowi na piśmie w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.

7.2. Organizator na zgłoszoną reklamację ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

7.3. Jeżeli z winy Organizatora lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub otrzymania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego.

7.4. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwanie podróży, skrócenie pobytu, nieszczęśliwy wypadek) w zakresie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Organizatora dotyczących danego Klienta. Powyższe odnosi się również do przypadku, jeśli władze graniczne danego kraju nie wydadzą zezwolenia na wjazd z powodów sobie wiadomych.

7.5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Organizator sprzedając imprezę jest obowiązany wydać każdemu Klientowi wpłacającemu co najmniej zaliczkę kopię certyfikatu OC organizatora, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.u.t, na podstawie której Organizator zapewnia na wypadek swojej niewypłacalności pokrycie: kosztów powrotu Uczestników do kraju w przypadku, gdy wbrew temu obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie nie wykonania zobowiązań umownych.

8.2. Gwarancji o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.u.u.t. udzielił podmiot wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Dane wystawcy gwarancji, jej numer i okres obowiązywania tamże.

8.3. W przypadku nie wykonania obowiązku sprowadzenia Klienta do kraju lub nie wykonania umowy uzasadniającego żądanie wypłaty, Klient powinien poinformować Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą: Marszałek Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

8.4. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administratorem danych jest Organizator, a Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klientom przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z zastrzeżeniem art. 23 ust.1 pkt. 3 i 5 oraz ust.3 Ustawy o ochronie danych osobowych..

8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy Organizatorem i Klientem będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia na drodze sądowej.

8.6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dn. 29.08.1997 o usługach turystycznych oraz Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.